Aktualności

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Z PROGRAMU PL04 – ZATWIERDZENIE RAPORTU KOŃCOWEGO.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, iż w dniu 28.11.2017 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Ministerstwa Środowiska zaakceptował RAPORT KOŃCOWY złożony przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę dotyczący zrealizowanych prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności na terenie Gminy Maków Podhalański.

Rozwiń »

Zadanie było realizowane w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Osiągnięte wskaźniki projektu:

 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach - ograniczenie emisji lub uniknięcie emisji CO2 - 673,87 Mg/rok
 • Wzrost produkcji energii pochodzącej ze środków odnawialnych – produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 13,615 MWh/rok.
 • Liczba termomodernizowanych budynków 4 tj. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim wraz z wymianą nawierzchni sportowej w hali sportowej, budynek urzędu miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz budynki Szkół Podstawowych w Żarnówce i Białce.
 • Liczba wymienionych i zmodernizowanych źródeł ciepła 4 szt.
 • Liczba OZE 9 szt. w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim, Szkole Podstawowej w Żarnówce i Białce.
 • Nowo zainstalowana moc OZE – 0,0229 MW

Całkowite wydatki kwalifikowane zadania wyniosły 3 613 691,95 złotych, wysokość przyznanego i przekazanego dofinansowania dla Gminy Maków Podhalański 2 532 807,78 złotych, tj. 70,09 %.

Zwiń »

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Norweskich EOG działania PL04 przed i po zadaniu.

TRZECIE SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU PL04 – PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO ZAKRESU PRAC.

W dniu 22.01.2017 r. w wyremontowanej hali sportowej Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim odbyło się trzecie spotkanie informacyjno-promocyjne zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański.”

Rozwiń »

Spotkanie połączone było z Noworocznym Turniejem Charytatywnym zorganizowanym dla Pani Magdaleny Olejniczak mieszkanki Makowa Podhalańskiego. W spotkaniu które prowadził Dyrektor Zespołu Szkół oraz Burmistrz Makowa Podhalańskiego uczestniczyli Radni Powiatowi wraz ze Starostą, Radni Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, Wykonawcy prac remontowych, mieszkańcy Gminy oraz liczne grono rodziców wraz z dziećmi uczęszczający do Zespołu Szkół.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o przeprowadzonych i zakończonych pracach termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Białce, Szkole Podstawowej w Żarnówce, budynku Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim, zakresie zrealizowanych robót budowlanych, celu jaki dzięki realizacji zadania został osiągnięty oraz o darczyńcach dzięki którym działania Gminy Maków Podhalański będą współfinansowane.

Po zakończeniu działań termomodernizacyjnych na każdym z budynków objętych dofinansowaniem została również umieszczona tablica informacyjna o darczyńcach zadania.

Zdjęcia ze spotkania

Zwiń »

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE - Gminy Maków Podhalański

Celem projektu było przeprowadzenie działań związanych z termomodenizacją budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Maków Podhalański. Działanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie stropów i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. poprzez montaż zestawów solarnych.

Rozwiń »

W budynkach Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim i Szkole Podstawowej w Żarnówce dokonano również wymiany źródeł ciepła - zamontowano piece gazowe.
Budynki objęte niniejszym projektem wymagały podjęcia pilnych działań modernizacyjnych, nastawionych na termomodernizację.
W poszczególnych budynkach dokonano:

Budynek Zespołu Szkół w Białce:

 • wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania
 • zamontowano termozawory
 • zmodernizowano instalację c.w.u. poprzez montaż zestawów solarnych
 • ocieplono stropy w budynku szkoły i hali sportowej
 • wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED

Budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce:

 • ocieplono ściany zewnętrzne budynku szkoły
 • wymieniono okna i drzwi o współczynniku przenikania ciepła (U =1,1 w/m^2*K)
 • dokonano wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania
 • zamontowano termozawory na grzejnikach
 • zmodernizowano instalację c.w.u. poprzez montaż zestawów solarnych
 • ocieplono stropy dachowe
 • dokonano ocieplenia fundamentów budynku wraz z poprawą odwodnienia
 • wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED
 • zmodernizowano kotłownię w budynku szkolnym poprzez zastąpienie pieca węglowego, który w okresie zimy pochłaniał ponad 50 ton węgla a zastąpiono piecem na gaz płynny z butli o poj. 6000 m3

Budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim:

 • ocieplono ściany zewnętrzne budynku a poprzez zastosowanie na części budynku kostki klinkierowej „PADEREWIANUM” zmieniono całkowicie zewnętrzną wizualizacją budynku.
 • wymieniono drzwi o współczynniku przenikania ciepła (U =1,3 w/m^2*K)
 • dokonano wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania
 • ocieplono strop dachowy
 • dokonano ocieplenia fundamentów wraz z poprawą odwodnienia i inst. odgromowej
 • wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED

Budynek Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim:

 • ocieplono wełną mineralną ściany zewnętrzne budynków Zespołu Szkół
 • zastosowano specjalny system przewietrzania podpiwniczenia budynku szkoły
 • wymieniono okna i drzwi o współczynniku przenikania ciepła (U =1,1 w/m^2*K)
 • dokonano wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania
 • zamontowano termozawory na grzejnikach
 • zmodernizowano instalację c.w.u. poprzez montaż zestawów solarnych
 • dokonano ocieplenia fundamentów budynku wraz z poprawą odwodnienia i całkowitą wymianą instalacji odgromowej
 • wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED
 • zmodernizowano kotłownię w której zastąpiono dwa piece o mocy każdy 540 kW na dwa o mocy 240 kW
 • wymieniono pompy cyrkulacyjne centralnego ogrzewania z 8 szt. o mocy każda 1500 kW na 5 szt. o łącznej mocy 1700 kW
 • wymieniono całą instalację elektryczną wewnątrz kotłowni

W budynku hali sportowej Zespołu Szkół wykonano:

 • ocieplenia fundamentów
 • zamontowano płyty warstwowe wraz z oknami o współczynniku przenikania ciepła (U =1,1 w/m^2*K)
 • ocieplono strop dachu
 • zamontowano oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne typu LED
 • dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

W miesiącach listopad – grudzień dokonano remontu powierzchni podłogi w hali sportowej, ocieplając ją a na powierzchni zewnętrznej zastosowano system podłogi sportowej TARKETT.

Realizacja inwestycji przebiegała z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii spełniających wymogi oszczędności energetycznej.
Realizacja projektu wpłynęła znacznie na koszt użytkowania budynków, co w konsekwencji pozytywnie wpłynęła na bilans finansowy całej Gminy Maków Podhalański.
Ponadto ograniczona została emisja szkodliwych substancji do środowiska, co wpłynęła na poprawę powietrza w regionie.
Oczekiwanymi rezultatami niniejszej inwestycji jest przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania Gminy, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz promowanie oszczędności energetycznej wśród mieszkańców gminy.
Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] - 675,87
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] - 12,86

Zdjęcia budynków przed termomodernizacją:

Budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Budynek Zespołu Szkół w Białce

Budynek Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

Budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce

Zdjęcia budynków po termomodernizacji:

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3

Budynek Szkoły Podstawowej w Żarnówce.

Budynek Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim:

Zwiń »

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Z PROGRAMU PL04 – POSTĘP PRAC HALA SPORTOWA ZS MAKÓW PODHALAŃSKI.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o postępach prac realizacji Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanych na terenie Gminy Maków Podhalański związanych z termomodernizacją hali sportowej w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim.

Rozwiń »

HALA SPORTOWA ZS MAKÓW: W miesiącu listopadzie zakończono prace z wyrównaniem, izolacją i dociepleniem podłogi na całej powierzchni hali sportowej. Teraz po dostarczeniu z Włoch wszystkich materiałów i położeniu sklejki drewnianej Firmy Tarkett Wykonawca przystępuje do układania ostatniej warstwy nawierzchni sportowej, gdzie zastosowane zostaną najwyższej jakości maty sportowe dla trzech boisk: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Zwiń »

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW Z PROGRAMU PL04 – POSTĘP PRAC WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o zakończeniu prac realizacji Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanych na terenie Gminy Maków Podhalański związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w miesiącach wrzesień i październik 2016.

Rozwiń »

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:

 1. Zespół Szkół w Białce
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
 3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

W Szkole Podstawowej w Żarnówce wykonano:

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dokonano ocieplenia ścian i stropów całego budynku szkolnego jak również części mieszkalnej, wymieniono całą instalację c.o., dokonano modernizacji oświetlenia wewnętrznego spełniającego obowiązujące normy. Prace termomodernizacyjne polegały również na modernizacji kotłowni – zamontowano kotły na gaz oraz zamontowano zestawy paneli solarnych. Zamontowany został zbiornik gazu, z którego będzie ogrzewany budynek Szkoły Podstawowej – stawiany w programie efekt ekologiczny został osiągnięty.

W Urzędzie Miejskim wykonano:

Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiany drzwi wejściowych, wykonano prace wykończeniowe z okładziny klinkierowej, dokonano wymiany całej instalacji wewnętrznej oświetlenia jak również c.o. dzięki czemu już w pierwszym okresie po zakończeniu prac koszty eksploatacyjne budynku zmniejszyły się o 45%. Zamontowane zostało oświetlenie zewnętrzne budynku. Założeniem projektowym przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych było oprócz osiągnięcia stawianych efektów oszczędnościowych programu PL04, nadanie właściwego wizerunku budynku administracji samorządowej.

W Zespole Szkół w Białce wykonano:

Wymianę całej instalacji wewnętrznej c.o. wraz z montażem zestawów solarnych, wymianę wewnętrznych lamp oświetlenia spełniających obecnie obowiązujące normy oraz ocieplenia stropów na hali sportowej oraz części dydaktycznej Zespołu Szkół.

W budynku Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim wykonano:

Modernizację całej instalacji wewnętrznej c.o. wraz z pełną modernizacją kotłowni – obecnie cała kotłownia pobiera moc ok. 1800 kW a przed modernizacją tylko jedna pompa obiegowa c.o. a było ich 6 szt. pobierała moc. 1500 kW. Dokonano wymiany wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, wymieniono stolarkę okienną w części budynku przedszkola – zastosowano zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej okna oddymiające. Cały kompleks Zespołu Szkół poprzez docieplenie ścian i zastosowanie tynków silikonowych nabrał innego wyglądu – z docierających do nas opinii obecna kolorystyka ścian korzystnie wpłynęła na otoczenie. W budynku hali sportowej oprócz docieplenia ścian wymieniona została cała ściana południowa, stare okna zamienione zostały na ścianę fasadową ze specjalnie wykonanymi na te potrzeby oknami. Wymienione zostało wewnętrzne oświetlenie.

HALA SPORTOWA ZS MAKÓW:

Na obecną chwilę trwają prace w hali sportowej związane z dociepleniem podłogi, zastosowaniem nawierzchni sportowej typu Tarkett, gdzie zastosowane zostaną najwyższej jakości maty sportowe dla trzech boisk: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Zwiń »

Postęp prac: lipiec - sierpień 2016 - zdjęcia budynków po termomodernizacji

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o postępie prac realizacji Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanych na terenie Gminy Maków Podhalański związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w miesiącach lipiec i sierpień 2016.

Rozwiń »

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:

 1. Zespół Szkół w Białce
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
 3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

W Szkole Podstawowej w Żarnówce wykonano:

Zakończono prace modernizacji kotłowni dla Szkoły oraz pomieszczeń mieszkalnych, wykonano wymianę instalacji c.o. w pomieszczeniach mieszkalnych wraz z próbą szczelności dla całego zadania. Zamontowany został nowy komin do kotłowni gazowej. Obecnie trwają prace przy zamontowaniu zbiornika na gaz dzięki czemu zostanie podniesiony efekt ekologiczny zadania.

W Urzędzie Miejskim wykonano:

Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu, dokonano próby wytrzymałościowej ścian po okładzinę klinkierową, w celu podniesienia stawianego celu zadania dokonano wymiany drzwi wejściowych. Pomimo trudności spowodowanych nagłymi zmianami pogody – silne opady deszczu oraz gwałtowne burze, wykonano prace z wykończeniowe z okładziny klinkierowej „Paderewianum” oraz tynku silikonowego. Wykonano wykończenia z blachy nierdzewnej powlekanej pomiędzy oknami na piętrach.
Założeniem projektowym przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych było oprócz osiągnięcia stawianych efektów oszczędnościowych programu PL04, nadanie właściwego wizerunku budynku administracji samorządowej.

W Zespole Szkół w Białce wykonano:

Modernizacji oraz sprawdzenia szczelności instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu lamp wewnętrznych i ocieplenia stropów.

W budynku Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim wykonano:

Modernizacji całej instalacji wewnętrznej c.o., wymiany wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, rozpoczęto prace związane z modernizacją kotłowni dla całego Zespołu Szkół, zamontowano solary, ocieplono dach nad przewiązką oraz rozpoczęto prace termomodernizacyjne hali sportowej.

Zwiń »

Postęp prac zadania Programu PL04: maj – czerwiec 2016.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje o postępach prac dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański. W miesiącach maj i czerwiec 2016 wykonano:

Rozwiń »

 1. Szkoła Podstawowa w Żarnówce: zakończono ocieplanie ścian zewnętrznych, stropu szkoły oraz wykonana została całość prac zewnętrznych wokół budynku szkoły. Zamontowano tablicę poświęconą patronowi szkoły, umieszczono napisy zewnętrzne oraz zakończono modernizację instalacji c.o. w budynku szkolnym. Obecnie trwają prace remontowo montażowe kotłowni, solarów i zbiornika na gaz płynny. Po zakończeniu tygodnia ŚDM w budynku szkolnym wymienione zostanie oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne lampy LED.
 2. Zespół Szkół w Białce – zdemontowano całą instalację c.o. oraz wewnętrzne oświetlenie. Obecnie trwają prace montażowe nowej instalacji c.o. oraz prace przygotowawcze do ocieplenia stropu na sali gimnastycznej.
 3. Urząd Miejski – zakończono pracę wymiany instalacji c.o., dokonano docieplenia stropu. Obecnie trwają prace przy docieplaniu ścian zewnętrznych budynku. Kolejny etap to wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne.
 4. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim - zakończono ocieplanie ścian zewnętrznych całego kompleksu Zespołu Szkół, umieszczono napisy zewnętrzne. Obecnie trwają prace remontowo montażowe ścian hali sportowej, instalacji c.o., kotłowni, solarów oraz postępują prace związane z modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynków.
 5. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o rozszerzenie zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej hali sportowej. Zadanie ma obejmować docieplenie i wymianę podłogi hali sportowej, która wg zaleceń PSSE w Suchej Beskidzkiej wymaga wymiany.

Kolejna informacja o postępie prac remontowych na początku miesiąca sierpnia.

Zwiń »

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem prac dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, postępują prace remontowe związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański.

Rozwiń »

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji to:

 1. Zespół Szkół w Białce
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
 3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

W Szkole Podstawowej w Żarnówce wykonano:

Wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropów, odwodnienie i docieplenie fundamentów oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Obecnie trwają prace przy modernizacji instalacji grzewczej.

Tak było:

A tak już jest:

W Urzędzie Miejskim wykonano:

Odwodnienie i ocieplenie fundamentów oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewanie. Obecnie rozpoczęły się prace z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku.

W Zespole Szkół w Białce w tym tygodniu rozpoczną się prace z dociepleniem stropów, wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

W budynku Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim, który obejmuje taki sam zakres prac jak w Szkole Podstawowej w Żarnówce lecz ze względu na wielkość kompleksu budynków prace postępują systematycznie osobno dla każdego budynku Zespołu Szkół. Wykonano już odwodnienie i ocieplenie fundamentów wszystkich budynków, ocieplono zewnętrzne ściany budynku Przedszkola, budynku Szkoły Podstawowej, przewiązki pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej a Gimnazjum, trwają prace wymiany oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowano również zgodnie z zaleceniem ornitologicznym budki dla ptaków i nietoperzy.

Tak było:

Tak już jest:

O dalszych postępach prac realizacji zadania będziemy informować na bieżąco.

Zwiń »

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU PL04.

W dniu 18.03.2016 r. w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim odbyło się drugie spotkanie informacyjno-promocyjne z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zadania zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański.”

Rozwiń »

W spotkaniu które prowadził Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczający do Zespołu Szkół oraz nauczyciele.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o planowanych terminach prac, zakresie robót budowlanych, celu jaki dzięki realizacji zadania ma być osiągnięty oraz o darczyńcach dzięki którym działania Gminy Maków Podhalański będą współfinansowane.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały promocyjne z logo programu i darczyńców.

Przed rozpoczęciem działań termomodernizacyjnych została również umieszczona tablica informacyjna, która znajduje się przed urzędem miejskim.

Zdjęcia ze spotkania

Zwiń »

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DLA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NORWESKIEGO FUNDUSZU FINANSOWEGO 2009-2014.

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że zakończone zostały procedury wyboru Wykonawców zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Rozwiń »

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji to:

 1. Zespół Szkół w Białce
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
 3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

Zgodnie z wymogami programu procedury przetargowe były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Do zadania związanego z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Żarnówce i budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim zostało złożonych 18 ofert a dla zadania związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim i Zespołu Szkół w Białce złożono 15 ofert.

Najkorzystniejsze oferty Wykonawców wybrano na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, gdzie cena oferty wynosiła 80%, termin wykonania zadania 10% a udzielona gwarancja 10%. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

 1. Firma Inżynieryjno Budowlana "INŻ.-BUD" Wojciech Pieróg z Grzechyni dla budynków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Żarnówce.
 2. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak z Kojszówki dla budynku Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.
 3. Firma Instalacyjno Budowlana "BIENIEK" Mirosław Bieniek z Nowego Sącza dla budynku Zespołu Szkół w Białce.

Zakres przewidzianych prac obejmuje:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
 2. Wymiana okien i drzwi wejściowych
 3. Montaż kolektorów słonecznych
 4. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u.
 5. Wymiana wbudowanego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
 6. Wymiana i modernizacja pieców c.o.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański” znalazł się na 29 miejscu listy rankingowej dla Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości do 2 540 325,00 złotych, co stanowi 70,30% kwoty brutto z całości zadania. Planowany całkowity koszt zadania na podstawie złożonego wniosku oraz wykonanych audytów wynieść ma 3 613 692,00 złotych brutto.

Zdjęcia ze spotkania

Zwiń »

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU PL04.

W dniu 30.11.2015 r. odbyło się w UM w Makowie Podhalańskim pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań informacyjnych zadania wg podpisanej umowy z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Maków Podhalański.”

Rozwiń »

W spotkaniu które prowadził Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala uczestniczyli: Radni Gminy Maków Podhalański, Sołtysi, Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy, przedstawiciele prasy lokalnej oraz mieszkańcy.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o planowanych terminach prac, zakresie robót budowlanych, celu jaki dzięki realizacji zadania ma być osiągnięty oraz o darczyńcach dzięki którym działania Gminy Maków Podhalański będą współfinansowane.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały promocyjne z logo programu i darczyńców.

Prezentacja ze spotkania

Zdjęcia ze spotkania

Zwiń »

Kwota 2 540 325,00 złotych do Gminy Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów złożonych w otwartym naborze uzupełniającym.

Rozwiń »

Wniosek o dofinansowanie Burmistrza Makowa Podhalańskiego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański” znalazł się na 29 miejscu listy rankingowej dla Rezultatu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” i uzyskał wsparcie finansowe w wysokości do 2 540 325,00 złotych, co stanowi 70,30% kwoty brutto z całości zadania. Planowany całkowity koszt zadania na podstawie złożonego wniosku oraz wykonanych audytów wynieść ma 3 613 692,00 złotych brutto.

Po dostarczeniu niezbędnych zaświadczeń oraz kopii uchwał do Operatora Programu tj. Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podpisze umowę.

Budynki które zostały objęte programem termomodernizacji:

 1. Zespół Szkół w Białce
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnówce
 3. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
 4. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

Zakres prac obejmuje:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów
 2. Wymiana okien i drzwi wejściowych
 3. Montaż kolektorów słonecznych
 4. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., c.w.u.
 5. Wymiana wbudowanego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
 6. Wymiana i modernizacja pieców c.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa zamówień publicznych po wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w procedurze przetargowej zostanie wyłoniony Wykonawca robót.

O postępach realizacji zadania będziemy informować na bieżąco.

Zwiń »

Informacje o projekcie termomodernizacji

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Maków Podhalański. Działania obejmować będą docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. W chwili obecnej budynki objęte niniejszym projektem wymagają podjęcia pilnych działań modernizacyjnych, nastawionych na termomodernizację. W szczególności remontu wymagają dachy oraz nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa.

Wymiany wymaga również przestarzałe oświetlenie, które zostanie zmodernizowane z wykorzystanie oświetlenia energooszczędnego. Zmodernizowania wymaga również instalacja c.o. w której wymienione zostaną grzejnik oraz zastosowane zostaną termozawory, dodatkowo instalacje c.w.u. zostaną uzupełnione o kolektory słoneczne.

Realizacja inwestycji będzie przebiegać z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii spełniających wymogi oszczędności energetycznej. Ponadto planuje się wymianę oświetlenia w budynkach z wykorzystaniem oświetlenia energooszczędnego oraz montaż kolektorów słonecznych, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii.

Realizacja projektu wpłynie znacznie na koszt użytkowania budynków, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na bilans finansowy całej Gminy Maków Podhalański. Ponadto ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do środowiska, co wpłynie na poprawę powietrza w mieście. Oczekiwanymi rezultatami niniejszej inwestycji będzie przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania Gminy, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz promowanie oszczędności energetycznej wśród mieszkańców gminy.
Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 [Mg/rok] - 675,87
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] - 12,86

Zdjęcia budynków przed termomodernizacją

Szkoła Podstawowa Żarnówka

UM Maków

Zespół Szkół Białka

Zespół Szkół Maków

Wizualizacje

Wizualizacja Szkoły podstawowej - Żarnówka

Szkoła podstawowa Żarnówka

Wizualizacjaa Zespołu Szkół w Makowie

Zespół Szkół Maków

Urząd Miasta w Makowie

UM Maków

Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków Podhalański dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014